Utilizarea site-ului ca vizitator și înregistrarea în vederea accesării serviciilor oferite presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Deținătorul domeniului

Website-ul https://www.patriabank.ro aparține instituției Patria Bank SA, cu sediul social în Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, România, cod poștal 020112, având cod unic de înregistrare RO 11447021, atribut fiscal R, nr. de ordine la Registrul Comerțului J40/9252/2016, nr de înregistrare în Registrul Bancar 32-045/15.07.1999.

Folosirea site-ului

Site-ul patriabank.ro poate fi folosit în vederea obținerii de informații și acces la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât cele menționate nu este permisă. Pentru a putea beneficia de acces la informațiile sau la serviciile prezentate în site trebuie să obțineți acces la World Wide Web. Patria Bank SA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea browser-ului de internet folosit pentru accesarea site-ului patriabank.ro sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. De asemenea, vizitatorii și utilizatorii site-ului sunt rugați să se asigure că sunt autorizați din punct de vedere juridic să se conecteze la prezentul site în ţara din care se stabileşte conexiunea.

Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce accează site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Drepturi de autor și proprietatea intelectuală

Patria Bank SA vă oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopurile expres prevăzute în site. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Patria Bank SA sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Patria Bank SA.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente în site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Patria Bank SA sau a afiliaților/partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris din partea Patria Bank SA. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al Patria Bank SA, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Patria Bank SA și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip. Patria Bank sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Patria Bank SA nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Patria Bank SA nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea acordată în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Patria Bank SA prin intermediul site-ului într-un mod care contravine legislației românești sau internaționale în materie de drepturi de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Nicio recomandare sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Patria Bank SA își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Patria Bank SA, partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de compentența instanțelor de drept comun din România.

Reguli de utilizare a site-ului Patria Bank SA

Sunt interzise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor puse la dispoziție de Patria Bank SA și marcate corespunzător în acest sens
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Patria Bank SA sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Patria Bank SA care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Patria Bank SA
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Patria Bank SA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Patria Bank SA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de incălcări.

Disponibilitatea serviciului

Patria Bank SA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Patria Bank SA nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Patria Bank SA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire ale site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea în acest site și nu au caracter retroactiv.

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Patria Bank SA şi sunt proprietate exclusivă. Patria Bank SA depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile publicate în acest site. Cu toate acestea, Patria Bank SA nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în acest site este rugată să contacteze oricare din agențiile Patria Bank SA sau call center-ul Patria Bank SA (0800 410 310, apel gratuit) pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Patria Bank SA nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. De asemenea, acest site este oferit în forma regăsită în prezent, fără alte garanții.

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și produse bancare sau de consultanță de investiții în special. Acest site nu poate fi folosit drept sursă de recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind destinate analizei. Patria Bank SA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, rezultate din imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Patria Bank SA a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site
 • acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situatii la sediul Patria Bank sau la adresa de e-mail info@patriabank.ro.

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere
 • Patria Bank SA nu oferă nicio garanție privind:
  • faptul că informațiile vor îndeplini toate cerințele dumneavoastră
  • serviciile vor funcționa neîntrerupt, la timp, sigure sau fără erori
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere
  • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau a altor materiale cumpărăte sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vor satisface toate cerințele
  • orice eroare de program va fi corectată

Confidențialitate și informații personale

Patria Bank SA acordă o mare importanță datelor cu caracter personal furnizate de orice utilizator al site-ului și serviciilor băncii în general, respectând cerințele Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice cu modificările și completările aduse de Legea 235/2015.

Scopurile colectării datelor sunt de marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice.

Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societății.

Patria Bank SA, prin intermediul site-ului https://www.patriabank.ro, prelucrează numărul de telefon și adresa de e-mail a utilizatorilor. Adresele de e-mail și numerele de telefon vor fi stocate în baze de date computerizate.

Conform Legii nr. 190/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la info@patriabank.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Patria Bank SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Patria Bank SA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Deși ia toate măsurile de prevenție, Patria Bank SA nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Patria Bank SA nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului. Prin completarea formularelor de contact, utilizatorul sau, după caz, vizitatorul își dau acordul în mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de către Patria Bank SA iar Patria Bank SA va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

Orice comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe site-ul Patria Bank SA, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Prin utilizarea acestui site sunteți în mod expres de acord că, prin completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul Patria Bank SA, acestea să fie stocate şi prelucrate de Bancă cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Banca este înregistrată sub nr. 753 în Registrul ANSPDCP de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal şi, conform cerinţelor Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia prelucrarii datelor cu caracter personal în condiţii de confidenţialitate, siguranţă şi numai în scopurile prevăzute de lege şi notificate la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform Legii nr. 190/2018, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. De asemenea, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Bancă a datelor este obligatorie.

Datele personale ale persoanelor fizice pot fi dezvăluite de către Bancă direct sau prin intermediul terţilor contractanţi în scopul îndeplinirii de către Bancă a obligaţiilor legale şi a realizării intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice.

Pe viitor, datele personale furnizate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră prin transmiterea de informaţii despre produsele şi ofertele noastre şi în scopul desfăşurării unor campanii prin care se urmăreşte îmbunătăţirea continuă a activităţilor/serviciilor bancare.

Acordul de marketing

Una dintre acţiunile importante ale Patria Bank este desfăşurarea de activităţi funcţionale de promovare şi vânzare a produselor Băncii sau ale companiilor din Grupul Patria sau ale unor parteneri terţi, precum şi activităţi accesorii acestora.

Prelucrarea datelor personale în acest scop - de promovare şi vânzare de produse şi servicii noi - este facultativă şi consimţământul dumneavoastră liber exprimat trebuie acordat astfel încât să ştim dacă doriţi să fiţi informat pe viitor cu privire la cele mai noi produse şi facilităţi pe care le pregătim.

Doar în urma obţinerii consimţământului dumneavoastră liber, exprimat prin bifarea casetei „Vreau să primesc noutăţi despre ofertele Patria Bank”, vom putea utiliza datele dumneavoastră de contact transmise prin prezentul formular (telefon şi email) în scopul aducerii la cunostinţă a celor mai noi produse şi servicii ale Patria Bank şi/sau ale companiilor din Grupul Patria. Aveţi dreptul de a vă retrage sau de a modifica acest consimtământ în orice moment, în secțiunea dedicată datelor personale din acest site.